Click here to propose a workshop

  • Deadline for proposal submission is 21 December 2018.
  • Conference registration fees will be refunded for accepted workshop proposals.
  • Team presentations are allowed with team members sharing the conference registration refund.
  • Workshops are 1 hour in length.

Vui lòng nhấp vào đường dẫn để đăng ký đề tài

Hạn chót để đăng ký đề tài vào ngày 16 tháng 12, 2016.
Phí tham dự hội nghị sẽ được hoàn lại cho thành viên có đề tài tham gia được chấp nhận.

[:]